Общи устройствени планове на общини

Указания за ползване: Изберете община от менюто в ляво и на екранa ще се изведе рег. № на споразумение или използвайте локално търсене в страницата с клавиша F3
Схема по общини (автор: арх. Мирослава Цанева-Димитрова)От всички 264 общини в Република България 242 нямат актуални общи устройствени планове (ОУП) за територията на общината заедно с всички населени места в нея. Тук не са включени 14-те общини, ОУП на които се възлагат по реда, предвиден в Закона за устройство на черноморското крайбрежие.

С измененията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) от края на 2012 г. (Параграф 123, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗУТ, обн. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) е прието ежегодно да се отделят средства от държавния бюджет за финансово подпомагане на общините за изработване на ОУП.

Изработването на ОУП на община е продължителен процес, който отнема от година и половина до три години и съгласно чл. 126, ал. 1 от ЗУТ задължително се възлага по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), което допълнително удължава и срока на изпълнението им.

С промяна в нормативната уредба, в сила от 01.01.2016 г., се създават ограничения при реализирането на инвестиционни намерения за територии без действащи общи устройствени планове. За да се изпълняват значими проекти на територията на Република България, финансирани от ЕС, от държавния бюджет или от частни инвеститори е необходимо за съответните територии да има изготвени и влезли в сила ОУП.

С актуализирането на основните планови документи в областта на устройство на територията ще се подобри инвестиционния климат в общините, чрез:

·     определяне на горещите точки за ревитализация на урбанизираните територии и посочване на възможни целесъобразни локализации в крайградските зони;

·     прозрачност и предвидимост при определяне на максимални показатели на застрояване в подробните устройствени планове (еднакви за дадена зона).

С ОУП върху територията се отлагат:

·     предвижданията на Европейската и националната стратегически рамки в контекста на областните стратегии за развитие, интегрираните и секторните планове, като техните хипотези се проверяват във времеви хоризонт в пъти по-голям от съответния програмен период (20-50 години);

·     проблемите на опазване на околната среда и изява на културно-историческите ценности, като насоката на двете министерства, МОСВ и МК по закон са заложени още в заданието и опорния план предшестващи проекта на ОУП.


ПРОЕКТ "РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА ПЛАНОВИТЕ ДОКУМЕНТИ В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА", ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № 13-31-23/14.04.2014 Г.

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД


Методика на МРРБ:


Методика за реда и условията за достъп на общините до средствата за изработване на общи устройствени планове за 2016 г.

Коментари