Над 4,5 млн. лева по определен ред ще дава на общините МРРБ за изработване на общи устройствени планове


Одобрени са Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. за изработване на общи устройствени планове на общини (ОУПО). В съответствие с тях МРРБ ще предприеме действия за финансово подпомагане на общини, които са кандидатствали през 2016 г. за финансиране изработването на задания и на проекти на ОУПО.

Утвърдените бюджетни средства за дейността през 2017 г. са в размер на 4 530 000 лв. Допуска се финансиране по договори, сключени от общини с избран изпълнител след 2014 г., чието изпълнение не е приключило.

Разпределянето на средствата от държавния бюджет за финансово подпомагане изработването на общи устройствени планове на общините е възложено на министъра на регионалното развитие и благоустройството с разпоредбата на § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Дейността по финансово подпомагане на общините за изработване на задания и проекти на ОУПО продължава и през 2017 г. съобразно осигуреното за МРРБ финансиране, утвърдено с Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 година.

Одобрените Ред и условия и приложенията към тях са достъпни на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в раздел "Нормативни актове"  "Общи устройствени планове".

Източник: gradat.bg