Градски стандарт

Източник: bgplanning.org


Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството на градската среда

Имаме удоволствието да съобщим, че започва изпълнението на проект "Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството на градската среда", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с район "Средец" и Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Целта на проекта е създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството на градската среда. Такъв стандарт ще бъде полезен за оценяване състоянието на градските пространства преди и след реализацията на инвестиционни проекти на територията на Столична община. Стандартът за оценка и мониторинг ще бъде разработен като логично продължение и надграждане на проекта Сподели Квартала: Модел за споделено развитие на жизнена среда в град София.

За тази цел ще бъдат анализирани и използвани съществуващи методики от българската практика, които ще бъдат интегрирани с успешни такива от европейския и световен опит в разработването на подобни продукти. Представители на Столична община и районните администрации ще бъдат включени в процеса на разработване на стандарта, с което ще се интегрира тяхното знание и ще се повиши капацитета им по отношение на иновативни методи за планиране, мониторинг и оценка на градската среда. Разработеният стандарт ще бъде предложен за оценката на конкретни елементи на градската среда от територията на район "Средец".


31.10.2017 Заключително събитие по проекта

На 31 октомври 2017 г. в Сохо бе проведено финалното събитие по проект "Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на градската среда", изпълняван от Съюза на урбанистите в България чрез финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с район "Средец" и УАСГ, Архитектурен факултет, Катедра "Градоустройство".

На събитието присъстваха представители на администрацията, граждански организации, проектанти, студенти. Гостите бяха запознати със същността на Стандарта като инструмент за качествено събиране, обработка и анализ на пространствени данни за градската среда. Целта бе да бъдат остойностени показатели в няколко тематични направления: здравословна, сигурна, устроена, жизнена и характерна градска среда. Бе показано и демонстрационно тестване на Стандарта в конкретно място от централната част на София - района на градина "Кристал", където чрез настолни и теренни проучвания екипът на проекта бе събрал набор от данни, благодарение на които са изготвени тематични карти. На тази база е създадена и уеб-базирана географска информационна система, която беше демонстрирана пред участниците. Бе представена и гледната точка на екипа за това как Стандартът може да бъде използван на практика при планирането и управлението на градската среда. По-долу може да разгледате представената презентация:


Изтеглете презентацията

19.10.2017 Работилница "Прилагане на градски стандарт"

На 19 октомври 2017 г. в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) се проведена работилница "Прилагане на градски стандарт". В събитието се включиха 17 участника, сред които бяха представители на Столична община (Направление "Архитектура и градоустройство", район "Лозенец", район "Възраждане", "Визия за София"), на граждански организации, работещи по темите за градската среда, проектанти в сферата.

Програмата на работилницата предложи комбинация от презентации и семинарни занимания. От страна на екипа, изпълняващ проекта беше представен разработеният до момента продукт - структура на градския стандарт, наблюдение и картиране на средата, уеб-базирана географска информационна система. Участниците бяха поканени да изразят мнение по необходимостта от включване на предложени показатели в структурата на стандарта, да зададат своя оценка по критерии на изследваната част от градската среда, да коментират бъдещото развитие и приложение на стандарта.

14.7.2017 Работилница "Задаване на градски стандарт"

На 14 юли 2017г. бе проведена работилница "Задаване на градски стандарт", част от изпълнението на проект "Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството на градската среда".

В събитието се включиха близо 20 участника, представители на администрацията (СО -Направление "Архитектура и градоустройство", район "Средец" и район "Витоша"), на граждански организации, работещи по темите за градската среда, проектанти. Събитието беше проведено в три модула, в които участниците бяха поканени да споделят своето виждане за необходимостта от създаването на стандарт за качеството на градската среда, поле на неговото приложение, същност и съдържание. От страна на екипа, изпълняващ проекта беше представена разработената до момента база, която участниците допълниха със свои предложения за критерии за оценка и съответните измерители на градски показатели.

Резултатите от работилницата ще бъдат отчетени и интегрирани в последващите действия по разработването на стандарта, като след неговото оформяне ще бъде проведена и второ подобно събитие, където ще бъдат обсъдени възможностите за неговото прилагане чрез подходящи механизми. Експертизата на специалисти в сферата на градската среда ще продължи да бъде търсена и чрез провеждането на интервюта и технически консултации.
Дейности

Дейностите по проекта включват разработване на стандарт за оценка на състоянието на градската среда; съвместна работа със заинтересованите страни; набиране, обработка на изходна информация и прилагане на разработения стандарт; визуализация и публичност.

Стандартът, както и методологията на неговото прилагане ще очертае пътя за събиране на изходна информация за това как функционират публичните пространства и какви индикатори да бъдат наблюдавани, когато бива извършвана оценка за тяхното състояние. Той може да бъде база за качество при разработването на бъдещи проекти за градската среда, също така може да бъде заложен в общински нормативни актове, свързани с градската среда, които да въведат и регламентират тяхното прилагане.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община, Програма Европа 2017 от Съюз на урбанистите в България в партньорство с район "Средец" на Столична община и Университет по архитектура, строителство и геодезия, Архитектурен факултет, Катедра "Градоустройство".Коментари