Укрепване и социализация на коритото на река Марица в Пловдив


През 2015 г. община Пловдив възложи изготвяне на проект за укрепване и социализация на речното корито на р. Марица. Основната цел е да се подобри привлекателността на този природен феномен чрез създаване на единна система от пешеходни пространства с места за развлечения, спорт, активен отдих, детски площадки и плажове, както и рехабилитация на брегозащитните стени, включително възстановяване и оформяне на тяхната връхна конструкция. По този начин р. Марица от разделител на градската територия ще се превърне в свързващ урбанистичен елемент.

Проектът е единственият по рода си, който касае социализиране на речно корито в урбанизирана територия, при това с голям мащаб. Той се разработва от екип на "Проджект Планинг Енд Мениджмънт - София". Изпълнението ще струва над 31 млн. лв. и се планира на няколко етапа, като ще се търсят различни източници на финансиране.


РАЗПОЛОЖЕНИЕ
Проектът включва 10.6-километровия участък на р. Марица от Околовръстен път-запад до изградения шлюз в източния край на Пловдив. Коритото на реката в тази част е модифицирано, с естествено дъно. Свързващи двата бряга са 3 шосейни моста, 1 пешеходен и 1 жп мост. В проектния участък реката преминава през широка речна долина, има праволинейна (изкуствена) планова форма. Речното легло е с правоъгълна форма с естествено дъно. По-голямата част на участъка се покрива от корекцията на гр. Пловдив, което обуславя силно модифицирания характер на реката. Има изградени три шосейни моста; един жп мост и един пешеходен мост. В участъка са установени два прага със заскаляване при пешеходния мост и моста при Панаира, те са бетонни с височина 0.25 м и не представляват реална физическа бариера, ограничаващи миграцията на рибната фауна.


ОБХВАТ НА ПРОЕКТА
Предвижда се модифициране на речното корито на р. Марица съобразно целите за социализация на бреговете, рехабилитация на съществуващите оградни брегозащитни стени, изграждане на централно кюне за провеждане на ниските води и алеи в двата края на по-висока кота. Между централното кюне и алеите се предвижда оформяне на зелена зона за отдих и спорт. В план се предвижда кюнето да не е праволинейно, като се запази максимално естественият облик на реката. Обемно-пространственото решение е в свободни, живописни форми, в синхрон с тези на проектното речно корито.

Преоформянето на коритото на реката ще се извършва в участъка между Гребната база и остров Адата. Между 4+150 км и 4+900 км по северния бряг се предвижда изграждане на нова подпорна стена от естествени материали.

ЦЕНТРАЛНОТО КЮНЕ
(канал за движение на водата) е оформено в план криволинейно, като максимално спазва естествените чупки на реката. Ширината му е 50 метра. За укрепване на откосите на кюнето е предвидена система от габионни матраци.

Модулните елементи тип матраци представляват взаимосвързани пространствени елементи, запълнени с каменен материал. Пластичността и адаптивността към естествената теренна повърхност дава важно отношение за избора на достатъчно ефективна защитна система.

ПЕШЕХОДНИ И ВЕЛОАЛЕИ
Проектното решение разглежда възможността за вместване на пешеходни и велоалеи в коритото на реката, разположени на разстояние 10 м успоредно от съществуващите подпорни съоръжения по двата бряга на реката. Те са проектирани на кота, така че да е спазено условието за обезпеченост над 10%, т.е. допуска се заливане на тези площи 1 път на 10 години. Ширината на пешеходната алея е 5 м, а на велоалеята – 2.50 м.

Обособените са пешеходни и велоалеи са свързани със съществуващата пешеходна мрежа над речните брегове. Пешеходните подходи представляват еднораменни стълби с ширина 2.4 м и рампи за инвалиди с ширина 2 м и наклон 5%.

ЗОНИ ЗА РЕКРЕАЦИЯ И ОТДИХ
Предлагат се уширения на алейната мрежа, които позволяват доближаване до коритото на реката. Предвидени са детски площадки, зони за стрийт фитнес, както и зони за отдих с пейки. За обогатяване на рекреационните дейности са проектирани и две зони за плажуване с игрища за плажен волейбол. По уширенията, които водят до коритото на реката, се предвиждат места за риболов и площадки за наблюдение на птици.

ПАРКОУСТРОЙСТВО
Между централното кюне и пешеходните и велоалеи са оформени зелени зони за отдих и рекреация. Ширината им в план варира от 9.65 м до 55.35 м в зависимост от криволинейния характер на корекцията. За укрепване на зелените площи са предвидени синтетични противоерозионни рогозки и геоклетъчна система запълнена с хумус.

Предвидени са влажни зони с висока тревна растителност и влаголюбиви растения, които да осигурят подходящи крайречни местообитания за характерната речна фауна. Подбрани са тревисти декоративни видове, които да бъдат разположени в непосредствена близост до реката, както и срещу площадките за наблюдение на птици. За да се избегне периодичното прочистване на речното корито от растителност, в него не се предвижда засаждане на влаголюбива растителност.

Тревистата растителност има силно декоративна стойност и ще бъде комбинирана в групи както във влажните зони, така и около алеите.

В дендрологичния проект е предвидено засаждане на храстова многогодишна тревиста растителност и многогодишни цветя около площадките за отдих и спорт. При подпорните стени ще има вертикално озеленяване от дива лоза (Parthenocisus tricuspidata). То ще бъде по цялото трасе, периодично повтаряемо на участъци. Запазва се максимално съществуващата дървесна растителност.


Проектът е разделен на 5 участъка

  • Участък 1А - от южен бряг: продължение на пешеходен мост на Гребен канал до коритото на р. Марица/от северен бряг:прилежащата територия на Жилищен парк "Марица север" и езиковите гимназии;
  • Участък 1 - от Гребен канал (жп мост) до мост на бул. "В. Априлов";
  • Участък 2 - от мост на бул. "В. Априлов" до мост на бул. "Руски"/ул. "Победа";
  • Участък 3 - от мост на бул. "Руски"/ул. "Победа" до Пешеходен мост;
  • Участък 4 - от Пешеходен мост до Панаирен мост";
  • Участък 5 - Участък от мост на бул."Цар Борис III Обединител" до западния край на Адата.


Проектантският екип от "Проджект Планинг Енд Мениджмънт"

Проект: Укрепване и социализация на коритото на река Марица
Местоположение: Пловдив
Инвеститор: Община Пловдив
Проектант: "Проджект Планинг Енд Мениджмънт" ООД
Екип:
Част: "Хидротехническа" – водещ  проектант инж. Калина Горанова
Част: "Конструктивна на хидротехническите съоръжения" – доц. д‐р. инж. А. Захариев
Част: "Архитектура"  – арх. Чавдар Георгиев
Част: "Пътна" – инж. Иван Абрашев
Част: "Геодезия" – инж. Владимир Николов
Част: "Паркоустройство и благоустройство" – ланд. арх. Катя Цветкова
Част: "Електротехническа" – инж. Паулина Нинчева и инж. Красимир Пишанов
Ръководител проект – инж. Филип Малешевски
Прогнозна стойност: 31 323 796,35 лв. без ДДСАвтор: инж. Филип Малешевски

Фотограф: Мария Съботинова и Проджект Планинг Енд Мениджмънт

Източник: infrastructure.bg


Списание ГРАДЪТ ИНФРАСТРУКТУРА, брой 2 / 2017 година, страница 112-117