Нова визия за площад "Света Неделя" в София

Четете в новия брой 5 на сп. ГРАДЪТ ИНФРАСТРУКТУРААвтор: Радостина Попова

Източник: gradat.bg


Столичната община подготвя архитектурен конкурс за реконструкцията на площад "Света Неделя" в София. Очаква се състезанието да бъде обявено през следващата година и в него да бъдат поканени за участие световноизвестни архитекти. Вече е готово заданието за изработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площада, което ще ви представим на следващите страници на списание ГРАДЪТ.

Целта на конкурса е да се създаде ново културно пространство около катедралния храм "Св. Неделя", в което археологията да заживее с ритъма на съвременния град. То ще бъде своеобразно продължение на Античния културно-комуникационен комплекс "Сердика", който бе оформен при Ларгото. Така центърът на София ще придобие атрактивна визия, в която се преплитат история и съвременност.

Площад "Св. Неделя" е знакова част от исторически развилата се система от публични пространства в центъра на София. Площадът попада в рамките на обявения през 1976 г. историко-археологически резерват "Сердика – Средец", включващ едноименния античен и средновековен град. Разположен в самото сърце на столицата, непосредствено до пресечната точка на основните направления на древния римски град (Decumanus Maximus и Via Principalis), той е съхранил паметта на територията и е запазил до днес своята жизненост и привлекателност.

Площад "Св. Неделя" е обвързан в система от представителни площадни пространства, сред които Ларгото с административния комплекс от сгради на властта, разширената булевардна ос на "Княгиня Мария Луиза", свързана с пл. "Бански", пространството около католическата катедрала и Западната порта.

През 2013 г. се проведе конкурс за урбанистична концепция и архитектурно-благоустройствено оформяне на площад "Света Неделя", в който участваха 27 проектантски екипа. Присъдени бяха две завишени премии за екип с ръководител арх. Дамян Томалевски и екип с ръководител арх. Димитър Младенов. Проектите обаче не бяха реализирани, тъй като по това време подземното археологично ниво не бе достатъчно проучено.

История и археология
Историческите събития и пространствените трансформации са оставили свидетелства за непрекъсната значимост на площад "Света Неделя" от античността до днес. Най-запазени и мащабни са археологическите структури на територията на площада от римския период.

Българското Средновековие и периодът на османско владичество, дори да отстъпват по мащабност и строително качество на античните градежи, присъстват не по-малко активно в територията на площада.

Археологическите разкопки през последните години разкриха руини от две антични сгради. Едната от тях е сред най-големите здания от римския период, намирани на територията на България. Едно от предположенията на учените е, че сградата е самият дворец на император Константин. Другата вероятност е това да са стените на Сердикийските терми. Дебелината на зидовете е над 2 метра, а особеностите на градежа показват, че сградата е функционирала дълго време. Тя е била богато декорирана и е претърпяла различни преустройства.

В северната половина на днешния площад е открита интензивно застроена в античността градска територия (включително жилищни инсули), а вероятната позиция на форума се "премества" на север около църквата "Св. Петка Самарджийска".

Цели и задачи на конкурса
Конкурсът има за цел разработването на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад "Света Неделя". Разработката трябва да се базира върху уважение към "духа на мястото", прилагайки интегриран подход, който:
 • да съхрани неговата културна и пространствена идентичност – характера му на централно и представително, но и достъпно, приобщаващо и демократично градско пространство;
 • да създаде условия за развитие на неговата функционална и пространствена структура в унисон със съвременните изисквания за енергийна и ресурсна ефективност на градските процеси, за гарантиране на безопасна и здравословна градска среда, както и за оптимизиране на натиска на града върху заобикалящата го природна среда;
 • да се постигне баланс в натоварването на пространството с транспортни потоци, развиването на успокоени зони и обвързването на показателите за комфорт с показателите за функционална ефективност на пространството;
 • да преосмисли самия процес на градско планиране в съответствие с постановките за включването на градските общности в процеса на пространствено планиране.

Изисквания към проектната разработка
Функционална и пространствена организация на площада
 1. Предложената в проектната разработка функционална и пространствена организация да отговаря на следните изисквания:
 2. Превръщане на тази част от градския център в привлекателно, неформално и демократично място за срещи.
 3. Внимателно проектирано градско пространство, което насърчава градския живот в неговото многообразие.
 4. Оформяне на пространството, като място за придвижване, но най-вече като място за емоционално преживяване.
 5. Човешкият мащаб да бъде основополагащ при формиране на пространствената среда.
 6. Възможност за предвиждане на подземно ниво в зоната на църквата "Света Неделя", като то следва да е жизнено, функционално интегрирано и убедително да експонира съществуващите археологически ценности.
 7. Създаване на пространствена среда с по-бавен ритъм, което би увеличило привлекателността, оживлението и социалната значимост.
 8. Оживлението, градският живот с неговото максимално многообразие и с приоритет на пешеходното движение да бъдат основополагащи при формиране на пространствената среда.
 9. Търсене на максимална интеграция между публичните пространства в зоната на центъра, включително новоизграденото подземно площадно пространство и археологически комплекс в зоната на Ларгото, сред които площад "Св. Неделя" е естествено формиран фокус.
 10. Интеграция не значи уеднаквяване, а напротив, търсене на знаковите специфичности във всяко едно от централните градски пространства. Това изисква разширяване обхвата на територията на конкурса – от халите до бул. "Витоша" на юг и от Археологическия музей и Ларгото до прилежащите части на бул. "Ал.Стамболийски" и бул. "Тодор Александров". Да се представи поне схематично изследване на възможния интегритет и различия в пространствените решения.
 11. Балансирано насищане с функционално съдържание и социална активност на наличните и потенциалните нови (подземни, полуподземни) пешеходни нива. Необходимо е да се постигне обвързаност с вече формираните публични пространства и изградени подземни и надземни структури в зоната на Ларгото и пред сградата на бившия ЦУМ.
 12. Площадното пространство на "Св. Неделя" контактува с партерни нива на сгради с различна функция, облик, значимост, посещаемост. Задължително е проектните разработки да отчитат нуждата от създаване на представителен достъп и възможност за възприемане на обществените сгради, отчитане на техния монументален характер и доминираща роля. От друга страна, много важно е да се запазят и развият онези кътчета на неформален, ежедневен градски живот, с масов достъп и социални контакти, които създават активността и привлекателността на площада за обикновения гражданин.

Архитектурно-художествен образ на пространствената рамка
 1. Съхраняване на градския пейзаж и вписване на предвидените нови структури. Съхраняване, експониране, социализиране на културното наследство.
 2. Дискретност на намесата. Пл. "Св. Неделя" принадлежи на трайно формираните градски пространства в центъра на столицата. Проектното решение трябва да съхрани и развие това усещане, не да го подмени, нужно е осъвременяване, допълване, развитие, не непременно различност. Въвеждането на съвременни архитектурни решения да е обагрено с онази търпимост и приемственост, с която в последното столетие на това място се съчетават модернизъм и класика в общо, мъдро, архитектурно съзвучие.

Експониране и социализиране на културното наследство
Интегрирането на археологията в съвременния град е основното предизвикателство пред проектантите. Тази интеграция не бива да бъде "археологически фрагмент" – експонат в съвременната среда, както е досегашната практика в София, а включване – визуално, планировъчно и функционално на археологията в съвременния живот. Какво по-хубаво от това хората да се движат и живеят сред археологическите останки на древна Сердика и археологията да заживее с ритъма на съвременния град.

Настилки
Особено важно е да се постигне подходящ рисунък и мащаб на настилките. Графиката им трябва да бъде дискретна, абстрактна, неутрална. Да се подчертаят главните улични направления и да се свърже настилката с обемите на околните сгради. Задължително е да се избягват пренаситени фигурални композиции, пъстри или наивно-имитативни решения. Да се постигне технологично уместно, трайно, естетически сдържано и мащабно овладяно решение, обвързано с контекста.

Колорит
Задължително е проектите да представят концептуално колоритно решение за ансамбъла. Акцентът да се постави върху визуалния комфорт, изявяването на съществуващите сгради, запазването на цветовия климат на града. Въвеждането на активни цветни акценти, лъскави и огледални повърхности не трябва да атакува визуалния климат на историческия град. Иновативността води до нови видове цветност, фактурност и визуално присъствие, но то трябва да обогатява, без да бъде агресивно.

Градско обзавеждане
Концептуалната същност на проектните разработки предполага обобщени препоръки за качествата, ролята и присъствието на малките архитектурни форми и градския дизайн. Чрез средствата на урбанистичното проектиране, градския дизайн и ландшафтната архитектура трябва да се предложи единно решение (по подзони) за елементите на градското обзавеждане - места за сядане, беседки, спортни съоръжения, обществени чешми, фонтани, водни площи, статуи и паметници, тоалетни, стоянки за велосипеди и други.

Транспортно-комуникационна система
 1. Редуциране на автомобилното движение в зоната около площада
 2. Допустимо е ревизиране на трасето на трамвайната линия, като категорично се дава предимство на пешеходното движение
 3. Отчитане на велосипедното движение и създаване на подходящи условия за безконфликтно преминаване на велосипедните потоци север-юг и изток-запад през площада
 4. Осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение
 5. Осигуряване на места за престой на таксиметрови автомобили в близост до кръстовищата на бул. "Витоша" и ул. "Алабин", както и на бул. "Княгиня Мария Луиза" и бул. "Александър Стамболийски"
 6. Осигуряване на места за паркиране за хотела и останалите обществени сгради, в подземни нива под археологическите пластове, ако няма друго техническо решение. Минимизиране на паркоместата до разумния минимум, за да не предизвикват излишно натоварване на довеждащите улици.

Критерии за оценка на конкурсните решения
 • рационалност, ефективност и изпълнимост на предложеното комуникационно-транспортно решение – осигуряване на автомобилна и пешеходна достъпност до всяка сграда, паркиране и среда за хора в неравностойно положение;
 • целесъобразност на функционалната структура на площадното пространство и прилежащите му зони – осигуряване на дейности, потребни на жителите и посетителите на площадното пространство;
 • исторически континюитет – осъществяване на приемственост между съществуващи структури с архитектурно-художествена стойност и успешно функциониращи и новосъздадени структури;
 • социализиране на недвижимите културни и археологически ценности чрез подходящо, достъпно и безопасно за находките и посетителите експониране;
 • съвременен и целесъобразен градски дизайн и благоустройство, свързани с обемно-устройствено решение, колорит, настилки, художествено осветление, архитектурни детайли, озеленяване
 • икономическа целесъобразност на концептуалното решение – стойност за изграждане, устойчивост на предложените материали за изпълнение и поддръжка.

Възложител: Направление "Архитектура и градоустройство"
Изпълнител: УАСГ-ЦНИП ЕООД, Архитектурен факултет, Катедра "Градоустройство"
Авторски екип: ръководител - доц. д-р арх. В. Иванов, доц. д-р арх. Е. Димитрова, доц. д-р арх. М. Ташева, доц. д-р арх. Я. Кьосев, гл. ас. д-р арх. В. Златинова, гл. ас. д-р арх. В. Чангулев, гл. ас. д-р урб. Мутафчийска, гл. ас. д-р урб. А. Буров и ас. урб. В. Симеонова.

Фотограф: НАГ


Фотограф: Стара София

Фотограф: Градът.бг


Коментари