Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив


На 29-ти януари 2018 година Община Пловдив сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) за изграждане на 7 нови социални услуги. Проектът ще се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Договор за БФП № РД-02-3710 / 29.01.2018 година по проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 "Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив", по Процедура BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца", по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 година

Бенефициент: Община Пловдив
Обща стойност на проекта: 2 391 600,00 лeвa с ДДС
(в т.ч. финансов принос на ЕФРР 85% - 2 032 860,00 лeвa с ДДС,
НФ 15% - 358 740,00 лeвa с ДДС)
Продължителност: 24 месеца
Период на изпълнение: 29.01.2018 година - 29.01.2020 година
Място на изпълнение: град Пловдив

Основната цел на проекта е успешно продължаване на процеса на деинституционалзация на територията на Община Пловдив, чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в семейството или в близка до семейната среда.

Конкретните цели са:
 1. Осигуряване на инфраструктура за разкриване на 7 нови социални услуги за деца и младежи:
  • 2 центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания;
  • преходно жилище за деца от 15-18 години;
  • наблюдавано жилище за младежи от 18-21 години;
  • център за обществена подкрепа за деца и семейства,с възможност за спешен прием; 
  • дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;
  • дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства,
   • в съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.
 2. Насърчаване на социалното включване и равен достъп до услуги на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД, включително и за децата с увреждания и децата с потребност от постоянна медицинска грижа в Община Пловдив.
 3. Гарантиране на правото на всяко дете до достъп до качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните му потребности.


Коментари