Заместник-министър Деница Николова стартира разяснителна кампания за реализиране на проекти в подкрепа за деинституционализация на грижите за деца


Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова ще открие информационен ден по процедурата "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца" по Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. Информационният ден ще се проведе в понеделник 5-ти юни 2017 година от 9:00 часа в хотел "Рамада" - София, зала "Опал".

Брошура "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца"

С инициативата стартира изпълнението на разяснителна кампания за възможностите и начините на кандидатстване по процедурата в страната. Ще бъдат проведени още 2 информационни дни в Северна и Южна България. На тях са поканени да присъстват представители на общини - конкретни бенефициенти по процедурата, както и експерти от Министерство на здравеопазването, чийто обекти също попадат в списъка с бенефициенти.

"Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск" - книжка "Детство за всички"

Процесът на деинституционализация стартира с приетия от Министерски съвет на 24 февруари 2010 година политически документ "Визия за деинституционализация на децата в Република България". В него са посочени основните приоритети и мерки за закриването на институциите за деца с увреждания, паралелно с домовете за медико-социални грижи, предназначени за деца от 0 до 3-годишна възраст. Процесът за деинституционализация на грижите за деца продължава и през настоящия програмен период чрез подкрепа на проекти по Приоритетна ос 5 на ОПРР 2014-2020 година.

Източник: mrrb.government.bg

Коментари