Тютюневият град на Пловдив - идентичност, обновяване, приобщаване


Лекторията ще се проведе на 19.09.2016 г. от 16,00 до 20,00 часа в
Дом за култура „Борис Христов“, град Пловдив

Пропорции: архитектура – намеси – опазване

Примери от съвременното италианско обучение, теория и практика

Арх. Ива Стоянова, д-р на архитектурните науки

Ива Стоянова завършва специалност архитектура към „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ (УАСГ) през 2011. По време на следването си участва в колектива, спечелил първо място на Международен младежки пленер „Екотримонциум 2009“. Дипломира се в катедра „История и теория на архитектурата“ като печели ежегодната награда за дипломен проект в областта на опазването на паметниците на културата на БНК на ИКОМОС. 

През 2015 защитава с почести докторска степен (Doctor Europaeus) по Опазване на архитектурното наследство към „Политехнически университет Милано“ на тема „Галерия Виктор Емануел II в Милано. Покривното покритие от метал и стъкло: иновация, консервация, приемственост“ [(англ., ит.) – Бел.пр.]. 

По време на проучвателната дейност през 2011 преминава поредица от формиращи курсове, сред които: Култура и практически опит в консервацията [(ит.) – Бел.пр.] и Укрепване на исторически сгради [(англ.) – Бел.пр.] 
През 2012 е асистент на интегрирания лекционен курс Теория и история на реставрацията и опазването [(ит.) – Бел.пр.] към архитектурния факултет на „Политехнически университет Милано“. 

През 2013 развива проучвателна дейност като гостуващ докторант към изследователския екип Renovation and Reuse [Обновяване и преизползване (англ.) – Бел.пр.] към архитектурно-инженерния факултет на „Свободен университет Брюксел“ [Vrije Universiteit Brussel (нидерл.) – Бел.пр.] 

През 2014-15 участва в проекта за реставрация на фасадите на Галерия Виктор Емануел II в Милано. През 2015 е асистент в упражненията по Опазване на исторически сгради [(ит.) – Бел.пр.] към архитектурния факултет на „Политехнически университет Милано“. 

През периода на развиване на докторска дисертация и след това участва като лектор с резултатите от развитата научна дейност в международни научни конференции в областта на проучването, консервацията и адекватното опазване на архитектурното наследство, като например Built Heritage 2013 – Monitoring Conservation Management, STREMAH 2015 и др. Автор е на самостоятелни публикации в международни периодични академични издания. 

Членува в КАБ от 2011. Към момента се занимава с архитектурно проектиране и като независим научен изследовател развива дейност, резултатите от която публикува на третото годишно издание на историческото общество на Кеймбридж.


Арх. Владислав Костадинов

Изследване на тютюневата индустрия в град Пловдив от края на XIX и началото на XX век

Арх. Иван Колев, експерт в НИНКН

Иван Колев завършва специалност архитектура в Университетa по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) през 2011. В годината на своето дипломиране започва работа в Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) като архитект – проучвател. В продължение на три догини извършва проучвания на територията на община Пловдив, както и в съседните общини. В резултат на проучванията са подготвени близо 300 предложения за регистриране на сгради каво недвижими културни цености.

През 2013 година става съосновател на Инициативата за създаване на национална стратегия за недвижимото културно наследство на България (heritage.bg). Екипът, изграден по това време от млади служили в НИНКН, представя в опростен вид пред обществото основните проблеми на системата по опазване на културното наследство на България и постига широк обществен отзвук. През 2015 година екипът на heritage.bg участва като един от инициаторите и съорганизатор на Форум Културно наследство – най-голямата гражданска организация на специалисти в сферата на опазването на културно наследство в България. 

От 2014 до 2016 г. арх. Колев участва в следдипломно обучение за архитекти по Опазване на архитектурното наследство, организирано от НИНКН и Ecole de Chaillot, Париж, Франция. 

Съосновател е на сдружение „Мещра – трaдиционни знания и занаяти” (meshtrango.com). Сдружението работи в сферата на неформалното обучение с основна цел разширяване знанията на специалисти и неспециалисти по проблемите на опазването на културно наследство. Основни дейности на сдружението до момента са инициативи за проучване и популяризиране на исторически селища, строителни занаяти, местен бит и култура; провеждане на отворени презентации и лекции. 

От 2016 г. арх. Колев работи и като хонуруван асистент в катедра „История и теория на архитектурта” в УАСГ. 

Членува в Българския национален комитет на ИКОМОС и Съюза на архитектите в България – дружество „Архитектурно наследство”.

Финансиране на дейности по опазване на недвижими културни ценности

Проблеми, възможности, перспективи за промяна

Димитър Лулчев, икономист

Димитър Ангелов Лулчев, 55 годишен, икономист, регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). 

Роден в град Пловдив, средно образование – Английска езикова гимназия, висше – ВИНС „Д. Благоев” Варна. 

Професионален опит: 2 години заместник главен счетоводител в АПК Садово, 2 години в данъчна администрация, а от 1994 г. – самостоятелна практика като икономист и регистриран одитор. 

Към настоящия момент, собственик и управител на дружества, развиващи дейност в сферата на независим финансов одит, инвестиции в недвижима собственост, както и широк спектър от консултантски услуги с търговско-икономически и правен характер. 

Ползвани езици: английски, руски, гръцки. 

Любимо занимание извън работата- участие и подпомагане на дейността на организации, занимаващи се с решаването на различни обществени проблеми.

Идеята е да се завърши с широка обществена дискусия по темата.

По време на лекторията ще се проведе и изложение на фирми, представящи материали, използвани при реставрации и реконструкции на исторически сгради.


Тютюневият град на Пловдив - идентичност, обновяване, приобщаване

Страница на конкурса: tutun.kab-plovdiv.com